Regulamin konkursu

Fashion Designer Awards 2018

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Fashion Designer Awards 2018, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą. Konkurs nie ogranicza wiekowo chętnych do wzięcia udziału.

2. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Fashion Boulevard Sp. z o.o. reprezentowany przez Joannę Sokołowską-Pronobis.

3. Kolekcje biorące udział w konkursie nie mogą pochodzić z innych konkursów (z wyłączeniem pokazów szkolnych).

4. Zgłoszenie teczki z rysunkami do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem jej na własność organizatora konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac zgłoszonych w konkursie w mediach.

6. Tematem edycji 2018 jest „TRIBUTE TO NATURE”.

7. Przedmiotem prac w ramach tegorocznej edycji konkursu jest MODA DAMSKA. Dołączenie akcesoriów do kolekcji podlega ustaleniom z organizatorem.

8. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:

8.1. I etap – KWALIFIKACJE. W ramach kwalifikacji oceniane będą prace spełniające następujące kryteria:

 1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 2 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Każdy z uczestników konkursu przedstawia 5 (słownie: pięć) prac (format A4 t.j. 21x29,7 cm) w formie kolorowych rysunków żurnalowych w formacie A4 – z dołączonym wzornikiem tkanin oraz poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
 3. Rysunki powinny dostać dostarczone w teczce papierowej (bez koszulek foliowych), podpisanej imieniem i nazwiskiem.
 4. Prace prosimy przesyłać na adres:
  Fashion Boulevard Sp. z o.o.
  ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
  00-116 Warszawa
  z dopiskiem: konkurs Fashion Designer Awards 2018
 5. Projekty muszą oddawać temat i istotę tegorocznej edycji konkursu, o której mowa w pkt. 3, 6 i 7 niniejszego regulaminu, pozostałe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Prace przesłane w terminie wskazanym w pkt. 8.1. lit. a) niniejszego regulaminu, zostaną ocenione przez jury konkursu. Spośród prac przesłanych do udziału w konkursie – zostanie wyłonionych 30 uczestników (prace, które uzyskały największą liczbę głosów Jury, oraz które spełniły kryteria oceny podane w regulaminie). Osoby te zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu konkursu, a następnie 20 uczestników z nich przejdzie do Półfinału.
 7. najpóźniej do dnia 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej Konkursu: www.fashiondesignerawards.com.pl oraz FB zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione mailowo o przejściu do kolejnego etapu Konkursu.

8.2. II etap PÓŁFINAŁ

 1. 30 uczestników ( wyłonionych podczas I obrad jury) w terminie do dnia 19 marca 2018 r., do godziny 17.00, prześle 2 wybrane kreacje w rozmiarze 36/38 ( wg tabeli rozmiarów europejskich) wykonane zgodnie z ich zgłoszonymi projektami. Będą one w pokrowcu i na wieszaku wraz z dokładnym opisem kreacji oraz nazwiskiem projektanta przyszytym do pokrowca (forma wizytówki). Kreacje zostaną zaprezentowane na modelkach na spotkaniu z jury. w dniu 22 marca 2018r.
 2. Jury dokona oceny i wyłoni listę 20 półfinalistów, których dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. Tym samym zostają oni zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu jako Półfinaliści i zaprezentują projekty w Galerii Mokotów
 3. Organizatorowi przysługują 2 dodatkowe miejsce w półfinale.
 4. W przypadku niedostarczenia Kreacji Półfinałowych, Półfinalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), płatnej w ciągu 7 dni od daty Półfinału, na konto Organizatora.
 5. Wybranych 30 uczestników zobowiązuje się do obecności podczas spotkania Jury dnia 22 marca 2018 r. w Warszawie, ul. Smolna 40 (Indigo Warsaw Hotel) – dostępność w godzinach 11:00–15:00 (w przypadkach uzasadnionych uczestnicy zobowiązani są do poinformowania organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl)
 6. Organizator zobowiązuje uczestników Konkursu do zachowania w tajemnicy projektów kolekcji oraz odszytych kreacji. Ujawnienie informacji na temat materiałów konkursowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub ich upublicznienie powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.
 7. Prace konkursowe półfinalistów zostaną upublicznione w formie pokazu mody, podczas Półfinału Fashion Designer Awards 2018 w Centrum Handlowym Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, Warszawa, w dniu 24 marca 2018 r.
 8. Dnia 24 marca 2018 r. zostanie ogłoszony werdykt Jury, z prezentowanych prac 20 Półfinalistów zostanie wyłonionych 9 osób, których kolekcje zostaną zaprezentowane na Wielkim Finale. 10 osoba zostanie wyłoniona poprzez specjalne głosowanie internetowe na stronie organizatora www.fashiondesignerawards.com.pl. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora, wskazanej w pkt. 8.1.lit. j. niniejszego regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszej litery.
 9. Wszyscy Półfinaliści zobowiązani są do osobistego odbioru swoich kreacji bezpośrednio po imprezie półfinałowej w Centrum Handlowym Galeria Mokotów.
 10. Nagrodami dla Półfinalistów są: „Alexander McQueen. Krew pod skórą” Andrew Wilson, wyd.wsqn.pl „Tommy Hilfinger. Amerykański Marzyciel”, wyd. Publicat

8.3. III etap FINAŁ

 1. Podczas Wielkiego Finału każdy spośród 10 Finalistów zaprezentuje dwie kreacje półfinałowe oraz dwie kreacje finałowe zakwalifikowane przez jury do Finału Konkursu.
 2. Każdy z finalistów zobowiązuje się do przesłania 2-ch kreacji konkursowych półfinałowych i 2-ch finałowych w terminie wskazanym przez Organizatora na adres wskazany w pkt. 8.1.lit. d), wg. instrukcji w pkt 8.2 c.
 3. O terminie Wielkiego Finału wszyscy finaliści zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie do dnia 9 kwietnia 2018
 4. W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do terminu wskazanego w pkt. 8.3.lit. b), finalista podlega karze finansowej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatnej w ciągu 7 dni na konto Organizatora.
 5. Każdy z finalistów zobowiązuje się do stawienia na Wielkim Finale konkursu Fashion Designer Awards 2018 r. W przypadku choroby Organizator dopuszcza możliwość reprezentowania Finalisty przez osobę przez niego wskazaną. W przypadku choroby Finalista zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o osobie reprezentującej go w czasie Wielkiego Finału, drogą mailową na adres: office@fbe.com.pl

9. Jury konkursu będzie oceniało prace konkursowe na każdym z etapów konkursu miedzy innymi poprzez kryteria oceny takie jak: zgodność z tematem, wykonanie, oryginalność, użytkowość.

10. Lista członków jury zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora wskazanej w pkt. 8.1.lit.i. niniejszego regulaminu. Prace jury podczas I obrad są tajne.

11. Podczas Wielkiego Finału spośród 10 finalistów, jury konkursu wybierze zwycięzców konkursu, osoby, które zaprojektowały 3 najwyżej ocenione przez jury kolekcje.

12. Spośród trzech finalistów wybranych przez jury do ścisłego finału, pierwsze miejsce w Konkursie Fashion Designer Awards 2018 otrzyma projektant kolekcji, która zostanie najwyżej oceniona przez jury Konkursu.

13. Miejsce drugie w Konkursie Fashion Designer Awards 2018 otrzyma projektant, którego kolekcja zostanie oceniona jako druga w kolejności przez jury Konkursu.

14. Miejsce trzecie w Konkursie Fashion Designer Awards 2018 otrzyma projektant, którego kolekcja zostanie oceniona jako trzecia w kolejności przez jury Konkursu.

15. W finale konkursu Jury podda ocenie prace uczestników według następującej punktacji:

10 pkt – dla najlepszej pracy
7 pkt – dla drugiej najlepszej pracy
5 pkt – dla trzeciej najlepszej pracy

W przypadku, gdy kilka kreacji uzyska tę samą liczbę punktów, o wyborze najlepszych z nich zadecyduje ilość wysokich not przyznanych projektowi. Organizatorowi przysługuje podwójna liczba punktów.

16. NAGRODY

Zwycięzcy Konkursu (projektanci, którzy zdobyli miejsca I, II i III) uzyskają Stypendia w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru (MSKPU ) w Warszawie z siedzibą przy ul. Kasprzaka 2/8
Każdy otrzyma odpowiednio:

 • miejsce I – pełne 2,5 letnie stypendium w MSKPU
 • miejsce I – nagroda pieniężna 15.000 PLN ufundowana przez MSKPU
 • miejsce I – staż w atelier za granicą
 • miejsce I – wakacyjny kurs na partnerskiej uczelni Shaanxi Polytechnic Institute wraz z zakwaterowaniem
 • miejsce I – wyjazd na targi Premier Vision w Paryżu z Partnerem Strategicznym Microsoft Surface
 • miejsce I – pokaz autorskiej kolekcji, podczas Wielkiego Finału 10 edycji Fashion Designer Awards w Warszawie.
 • miejsce I – stypendium na udział w kursie z marketingu w modzie z Alberto Campagnolo- specjalistą działu marketingu centrali Giorgio Armani.
 • miejsce II – 2,5 letnie stypendium na naukę w MSKPU
 • miejsce III – roczne stypendium w MSKPU

16.1 Wszyscy finaliści otrzymają książkę „ Modnie i wygodnie. Jak trampki weszły na salony” Dagmary Radzikowskiej i Grażyny Olbrych.

16.2 Jeden z wybranych finalistów otrzyma:
staż w atelier Bizuu
staż w departamencie stylizacji Telewizji TVN
specjalną nagrodę od fashionpost.pl – „Magnetyczna osobowość” Nagroda za największy potencjał medialny i rozumienie istoty komunikacji w mediach. Nagrodą jest:

  • – audyt działań marketingowo-komunikacyjnych, przygotowanie strategii działania razem z wygranym
  • – roczna opieka mediowa nad zwycięzcą – publikacje na temat jego osiągnięć, nowych realizacji, kolekcji i inne
  • – promocja zwycięzcy w social media Fashoin Post

17. Nagrody nie będą duplikowane w przypadku wygranej duetu! Co oznacza możliwość skorzystania z nagród tylko jednej osoby z duetu.

18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania wszystkich materiałów konkursowych przekazanych przez uczestników konkursu w celach realizacyjnych Konkursu Fashion Designer Awards 2018 oraz w celach reklamowych i marketingowych, na stronie internetowej Konkursu i w materiałach PR-owskich (prasa, radio, telewizja).

19. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnych drobnych uszkodzeń wynikających z szybkich zmian podczas pokazów (typu nadprucie suwaka, oderwanie guzika). Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwestii stylizacji modelek.

21. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania sylwetek 10 finalistów na stronie Konkursu www.fashiondesignerawards.com.pl oraz do dysponowania ich wizerunkiem na różnych płaszczyznach marketingowych i pr-owych.

22. Finaliści konkursu mają prawo do wskazania jednego sponsora swojej kolekcji, który będzie wymieniony w podziękowaniach podczas Gali Finałowej (nie będzie to marka konkurencyjna w stosunku do partnerów Fashion Designer Awards i zostanie to wcześniej uzgodnione z organizatorem).

23. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

24. Finalista Fashion Designer Awards 2018 jest zobowiązany do oznaczenia strony Fashion Dasigner Awards na facebooku w kontekście swojej relacji z realizacji nagrody w ramach FDA.

25. Finalista Fashion Designer Awards 2018 jest zobowiązany do przygotowania relacji (pisanej i foto) z realizacji nagrody, która wygrał przesłania jej na adres w przeciągu 2 dni od zrealizowania nagrody office@fbe.com.pl

26. Finalistom przysługuje prawo zaproszenia 4 gości na Wielki Finał.

27. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku oraz danych w celach realizacji Konkursu Fashion Designer Awards 2018, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

fbe.png
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

office@fbe.com.pl

Partnerzy konkursu

Microsoft Surface | The Designer Gallery | Wella Professional | MAC Cosmetics | Quiskin | Quantum Clinic | Hotel Indigo | Florentin | Cisowianka Perlage | Shaanxi Polytechnic Institute | MSKPU | Enter Air

Patroni medialni

Czwórka Polskie Radio | Gala | Wirtualna Polska | lamode.info | Fashion Post | K MAG Magazyn | Lavie | FashionTV Magazine | Clear Channel

Fashion Designer Awards © 2008-2018